Bendrosios nuostatos
 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir Ievos Leišienės veikiančios pagal individualią veiklą (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
  2. Šiomis Taisyklėmis Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti/išsiųsti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
  3. Internetinė parduotuvė – www.ievara.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs/neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
  4. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko laikytis Taisyklių.
  5. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   3. juridiniai asmenys;
   4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles, atsižvelgdamas į tuo metu galiojančius teisės aktus. Perkant prekes, naujausia Taisyklių versija publikuojama puslapyje www.ievara.lt. Jeigu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su atnaujintomis Taisyklėmis. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles.
  8. Šio Taisyklės galioja kaip Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir baigęs apmokėjimo procedūrą nukreipiamas į „Mokėjimo patvirtinimo“ langą.

 

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
  2. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu ievaragauskaite@gmail.com.Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 60464992. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos, remiantis šių Taisyklių 7 (Prekių grąžinimas) dalimi.
  3. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti teise atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos​.
  4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, remiantis šių taisyklių 7 (Prekių grąžinimas) dalimi.
  5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.
  2. Pardavėjas turi teisę prekių užsakymą vykdyti tik gavęs išankstinį apmokėjimą.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  5. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Lietuvos Respubikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo) bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.
  6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus per 10 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.
  7. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 

 1. Paslaugų ir prekių aprašymai, kūrimo eiga, terminai
  1. Internetinėje parduotuvėje yra parduodamos šios paslaugos ir prekės:Džemperiai rankų darbo tapytais piešiniais.
  2. Unikali kūryba pradedama kurti gavus apmokėjimą iš Kliento.
  3. Unikalis kūryba yra kuriama pagal „IevaRa“ stilistiką, kuri Klientui yra matoma pavyzdiniuose darbuose dar prieš pateikiant užsakymą Internetinės parduotuvės svetainėje.
  4. Gavus apmokėjimą, per 14 darbo dienų Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl galutinio individualaus užsakymo suderinimo.
  5. Klientas turi teisę prašyti, kad būtų atliekami piešinio pakeitimai.
  6. Pardavėjas sulaukęs iš Kliento raštiško patvirtinimo, kad IevaRa kūrybos paslauga yra tinkamai atlikta, per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos išsiunčia paruoštą prekę Klientui.
  7. Jeigu Klientui, pateikus IevaRa kūrybos užsakymą, Pardavėjo 4.4. nurodyti terminai nenumatytai keistųsi, Klientas informuojamas apie tai raštu, prieš pradedant kurti. Klientui nesutikus su nurodytais terminais ir jam pageidaujant, pinigai grąžinami 7.5 skyriuje aprašyta tvarka.
  8. Unikalios kūrybos terminai gali kisti priklausomai nuo sezoniškumo, tuo metu naujausi galiojantys terminai yra publikuojami Internetinės parduotuvės svetainėje.
  9. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.ievara.lt
  10. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  11. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) parą nuo užsakymo pateikimo momento.

 

 1. Paslaugų ir prekių kainos, taikomos akcijos
  1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
  2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
  4. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas paslaugas ir prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.
  5. Kai Pirkėjas už įsigytas paslaugas ir prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.
  6. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

 

 1. Prekių pristatymas
  1. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas ir prekes, privalo paraiškoje nurodyti savo vardą ir pavardę, prekių pristatymo vietą, savo mobilųjį telefono numerį ir el. paštą.
  2. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas ir prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo būdą. Pirkėjas gali rinktis iš Internetinės parduotuvės tinklalapyjenurodytų pristatymo būdų.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinės parduotuvės tinklalapyje nurodytų terminų.
  4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
  5. Prekės pristatomos į visas Pasaulio valstybes. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis siunčiant prekes į kitas valstybes yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į prekių krepšelio svorį. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis yra nurodytas Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
  6. Jeigu Klientui reikalinga sąskaita-faktūra, Klientas apie tai turi informuoti Pardavėją el. paštu ievaragauskaite@gmail.com

 

 1. Prekių grąžinimas
  1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.
  2. Nekokybiškos prekės Pardavėjo sąskaita keičiamos kokybiškomis arba Pirkėjui pageidaujant grąžinamos už prekę (ir jos pristatymą) patirtos išlaidos.
  3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti siunta Omniva paštomatu, adresu: Ieva Leišienė, Bajorų kelias 4, +37060464992
   , Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
  4. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos. Pinigai grąžinami tik į tą sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

X